Lokálny a sezónny predaj od prvovýrobcov je najlepšia istota, ako nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu, ale aj ďalšie potraviny vo vysokej kvalite dopestované (a dochované) na slovenských poliach a farmách, a zároveň príležitosť podporiť domácich poľnohospodárov. A je to aj cesta, ako sa o potravinách dozvedieť všetko potrebné v priamom kontakte s človekom, ktorý potravinu vyrobil.

Prvovýroba znamená výrobu, odchov alebo chov primárnych produktov vrátane zberu, dojenia a produkcie hospodárskych zvierat pred zabitím. Zahŕňa tiež lov, rybolov a zber divo rastúcich produktov. Toto sa dočítame v slovenských zákonoch, prvovýroba definovaná je v článku 3 ods. 17 nariadenia (ES) č. 178/2002. Oslovili sme predsedníčku Ekotrend Slovakia - Zväzu ekologického poľnohospodárstva Zuzanu Homolovú, ktorá nám o prvovýrobe v súvislosti z predajom, ale aj v o zmenách v novelizácii nariadení ohľadom predaja z dvora povedala viac.

Činnosti na farme

„Zjednodušene povedané, prvovýrobou sa opisujú činnosti na farme. Zahŕňa pestovanie rastlín, chov zvierat, manipuláciu s produktmi (bez toho, aby sa podstatne menila ich povaha) na farme,“ uvádza nás do problematiky Zuzana Homolová. „Manipulácia s produktmi zahŕňa prepravu zvierat produkujúcich mäso na trh, na bitúnok alebo prepravu zvierat medzi farmami, ale aj produkciu, chov a pestovanie slimákov na farme a ich možnú prepravu do spracovateľskej prevádzkarne alebo a preprava rýb ulovených v sladkých na trh, dojenie a skladovanie mlieka na farme, produkciu a zber vajec v priestoroch výrobcu. Patrí sem aj rybolov, manipulácia s rybami a preprava rýb ulovených v sladkých vodách (rieky, jazerá) odchov, chov a výlov rýb na farmách. Prvovýrobca je teda poľnohospodár, ktorý sa stará o zvieratá, respektíve pestuje rastliny, čím napomáha vytvárať určitý ráz krajiny prospešný pre celú spoločnosť,“ pokračuje odborníčka.

Nákup z dvora

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že nakupovanie pri predaji z dvora znamená, že vyrazíme na vidiek, vyhliadneme si miestneho farmára, zazvoníme mu pri bránke a nakúpime u neho na dvore. Áno, aj. „Predaj z dvora je, keď prvovýrobca predáva vlastné produkty vo vlastnom mene na vlastný účet, to znamená, že predáva svoje produkty priamo konečným spotrebiteľom. Môže predávať na farme, na miestom trhovisku a podobne,“ vysvetľuje Zuzana Homolová. Podľa legislatívnych podmienok predaj z dvora obsahuje štyri premenné:

1. KTO predáva: fyzická osoba - nepodnikateľ (nezamestnaný alebo zamestnanec) alebo podnikateľ (fyzická osoba, právnická osoba)
2. ČO predáva: vlastné produkty - nespracované (ovocie, zelenina, vajcia, med, mlieko a pod.) alebo vlastné produkty - spracované (džemy, sirupy, syry a pod.)
3. KOĽKO predáva: pre jednotlivé komodity sú určené maximálne množstvá, ktoré je možné predávať„z dvora“
4. KDE predáva: na farme, na trhu, v maloobchode

„Predaj z dvora v súčasnosti upravujú dve Nariadenia vlády SR - 359/2011 a 360/2011, ktoré boli v oblasti predaja rastlinných komodít novelizované NV 100/2016 - zmena umožnila spracovávať rastlinné komodity v určitých objemoch aj vo vlastnej kuchyni a následne predávať. Buď priamo na farme, alebo na trhovisku, alebo prostredníctvom potravinovej prevádzkarne (maloobchod, penzióny, reštaurácie),“ vysvetľuje odborníčka.

Osobný kontakt nad zlato

K benefitom predaja z dvora patrí osobný kontakt, prostredníctvom ktorého si môžeme o zelenine, ovocí, mliečnych či mäsových produktoch zistiť všetko, čo nás zaujíma. „Pri nákupe od prvovýrobcu máme priamy kontakt s človekom, ktorý danú potravinu vyrobil. Môžeme sa ho opýtať na spôsob výroby, možnosti špeciálneho spracovania i iných benefitov pri užívaní jeho produktu. Stretnutie s prvovýrobcom je vždy zážitok a obohatí kupujúceho o nové poznatky. Okrem toho, že spoznáme zdroj nášho budúceho jedla, kúpou podporíme aj rozvoj života na vidieku,“ potvrdzuje Zuzana Homolová.